ОБЩИ УСЛОВИЯ НА GIVEAWAY

Официални правила за провеждане и участие в играта “Giveaway”


1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта се организира и провежда от "ДРИЙМШОТ" ЕООД, ЕИК 206816838, седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. бул. Александър Стамболийски № 103, ет. 8, електронен адрес [email protected]

1.2. С участието си в тази играта участникът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и се съгласява да ги спазва. 

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на уебсайта www.careers.dreamshot.bg

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като се задължава да оповести промяната чрез своята уеб страница. 


2. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира с маркетингова цел, за популяризиране на дейността на "ДРИЙМШОТ" ЕООД.


3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта започва официално на 13.12.2023 г. и ще продължи до 20.12.2023 г., до момента на изтегляне на победител, който момент се обявява предварително в Инстаграм страницата на Организатора.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в рамките на Инстаграм страницата на "ДРИЙМШОТ" ЕООД, https://www.instagram.com/thedreamshot/


4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 год. с местоживеене в България, което притежава регистрация в социалната платформа „Инстаграм“.  


5. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. За участие в Играта е необходимо всеки участник да  изпълни следните условия:

  • Да последва профила в Instagram на Организатора www.instagram.com/thedreamshot/;

  • Да хареса публикацията, чрез която е обявена Играта;

  • Да отбележе (тагне) друго лице в коментар под публикацията, касаещa Играта. 

5.2. По този начин Участникът получава възможността да участва в томболата за обявената награда.


6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТАТЕ

6.1 Наградата е една и ще бъде изтеглена от на 20.12.2023 г., като победителят ще бъде обявен в Instagram Stories в профила на "ДРИЙМШОТ" ЕООД. Екипът на Организатора допълнително ще се свърже с него чрез чат платформата на Инстаграм. 

Наградата е лимитиран суитшърт (limited edition hoodie) в универсален размер. Наградата е същата, която е заснета в публикацията на Организатора относно Играта. Наградата не е ползвана. 7. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.  Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

7.2. Победителят се избира на лотариен принцип от Организатора на 20.12.2023 г., като победителят ще бъде обявен в Instagram Stories в профила на Организатора.

7.3. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

7.4. Награда, непотърсена в срок от 1 (един) месец след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда по-горе. Участникът в играта, спечелил награда и непотърсил я в срок, включително неотговорил в чат платформата на Инстаграм или непосочил адрес или непосочил коректен адрес за доставка, както и данни по чл. 7.5 по-долу, губи право на наградата. 

7.5. Съобразно законодателството на Република България, получената награда подлежи на деклариране. Организаторът ще заплати в полза на НАП дължимият данък върху предметната награда, за което лицето е длъжно да предостави съответните данни: имена, ЕГН и други данни, необходими за извършване на трансакцията. Задължението на организатора е за заплащане на данък в съответната данъчен период – 30.04.2023 г. Предоставянето на данни по този текст е условие за получаване на наградата и непредоставянето им води до считане на същата за „непотърсена“. 

Спечелилият участник понася сам задължението за подаване на годишна данъчна декларация за получената парична награда и Организаторът няма никаква отговорност и/или задължение в посока деклариране на съответната парична награда. Отговорността на Организатора се свежда единствено до заплащане на дължимия данък. 


8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Участието на всеки Участник във Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.

8.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

8.3. Организаторът не отговаря: в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившия Участник и/или негов представител да може да получи Наградата в рамките на посочените срокове; при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

8.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

8.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с цел неправомерно спечелване на Наградата.

8.6. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата.


9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1 Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. 

9.2 С изпращането на заявление за участие в играта от Участникът се счита, че същият приема тези Общи условия, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

9.3 Личните данни се обработват въз основа на съгласие по чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), което съгласие се счита дадено при доброволно участие в Играта. Целта на обработването е провеждане на Играта и връчване на наградата, 

9.4 Личните данни на участниците, които Организаторът обработва, се свеждат до данни за техните профили в Инстаграм. Данните на спечелилият участник или, при непотърсена награда, на последващият спечелил участник, се свеждат до имена и контактни данни за изпращане на наградата /телефон, адрес/. 

Участникът, който е получил наградата, следва да предостави и свое ЕГН и адрес, за целите на внасяне на дължимия данък общ доход в бюджета. 

9.5 Личните данни на участника, който е получил наградата – имена, ЕГН и областен град, се съхраняват за счетоводни цели с оглед внасяне на дължимия данък общ доход за срок от 5 години. Точният адрес, необходим за получаване на наградата, се изтрива незабавно след получаване данни за надлежното й получаване. 


За лица, които не са предоставили точен адрес за изпращане в сроковете, описани в тези Общи условия, данните се съхраняват до изтичане на съответните срокове. 


9.6 Повече информация за начина на обработване на Вашите лични данни може да получите на адреса на управление на дружеството или чрез запитване до [email protected]. На този адрес може да упражните и правата си, предоставени с Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), както следва: 


  • Право на достъп. Въз основа на правото на достъп Ви информираме дали обработваме ваши лични данни, какви категории лични данни обработваме и по какъв начин, на какво основание го правим, за какъв срок ще ги обработваме, както и дали ги предоставяме на други лица. 

  • Право на коригиране и/или допълване на лични данни. Правото на коригиране на лични данни дава възможност да се поправят неточните или вече неактуални данни. Можете да използвате това свое право и в случаите, в които е необходимо допълване на личните ви данни с оглед целите, за които са ни предоставени. 

  • Правото на изтриване на лични данни. Това право ви дава възможностд а поискате от Администратора вашите лични данни да бъдат изтрити. Можете да се възползвате от правото си личните ви данни да бъдат изтрити, ако личните ви данни се обработват на основание вашето съгласие и решите да го оттеглите; вече не желаете данните ви да бъдат обработвани за маркетингови цели; смятате, че обработването им е незаконосъобразно. Това право не е абсолютно и не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта или по закон. 

  • Право на ограничаване на обработването на лични данни. Това право дава възможност на субекта на данни да ограничи начина, по който се обработват личните му данни, ако се съмнява в точността на данните или начина, по който не се използват. 

  • Право на преносимост на личните данни. Можете да се възползвате от възможност да упражните правото си на преносимост на личните данни в случаите, когато личните ви данни се обработват по автоматизиран начин, въз основа на вашето съгласие или обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение. Въз основа на това право можете да получите личните си данни или същите ще бъдат пряко прехвърлени към друг, избран от вас Администратор на лични данни. Имате право да поискате да получите личните си данни в структуриран и широко използван, пригоден за машинно четене формат, и да ги прехвърлите на друг администратор или, когато това е технически осъществимо, да поискате ние пряко да ги прехвърлим на посочен от вас администратор.

  • Право на възражение срещу обработване на лични данни. Правото на възражение ви дава възможност да се противопоставите на обработването на личните ви данни за определени цели. Можете да възразите срещу обработването само в случаите, когато Администраторът ги обработва: на основание наличие на легитимен интерес, независимо дали това е легитимният интерес на Администратора на лични данни, или на трета страна; за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели; за целите на директния маркетинг (включително профилиране).


9.7 В случай че смятате, че правата Ви по Регламент 2016/679 и по Закона за защита на личните данни са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни:


Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Данни за контакт: +359 2 915 3518; www.cpdp.bg


10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на уеб страницата си, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.


11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия влизат в сила от 12.12.2023 г.